Търсим кандидати за следните длъжности

 в Новини
 • Шофьори на тежкотоварни автомобили

             Основни задължения:

 1. Осъществява превоза на товари до местопредназначението им за най-кратко време, по най-прекия маршрут при гарантиране сигурността на товара и на безопасността на движението по пътищата;
 2. Да следи и поддържа автомобила си технически изправен и да извършва ежедневен контролен преглед на автомобила.

             Изисквания:

 1. Свидетелство за управрение на МПС-категория С и при необходимост Е;
 2. Карта за квалификация на водач на МПС;
 3. Удостоверение за психологическа годност;
 4. Карта на водача;
 5. Контролен талон към свидетелство за управление на МПС;
 6. Опит като шофьор- минимум 1 година;
 7. Отговорност, организираност, способност за работа в екип и придържане към правилата на организация на работа и безопасност на труда.
 •  Булдозеристи

            Основни задължения:

 1. Извършва подготвителни работи при изграждане на съответните обекти;
 2. Познава правилата за работа с пътно-строителни машини;
 3. Следи за изправността на машината по време на работа.       

            Изисквания:

 1. Свидетелство за правоспособност „Машинист на ПСМ“;
 2. Опит при работа с ПСМ – минимум 1 година;
 3. Познаване на методите на работа с булдозер;
 4. Отговорност, организираност, способност за работа в екип и придържане към правилата на организация на работа и безопасност на труда;
 •  Багеристи

            Основни задължения:

 1. Извършва подготвителни работи при изграждане на съответните обекти;
 2. Изпълнява изкопните и насипни работи;
 3. Да знае принципите на работа на различните видове земекопни машини и правилата за работа при различните видове почви и дълбочини на забои;
 4. Познава правилата за работа с пътно-строителни машини;
 5. Следи за изправността на машината по време на работа.

            Изисквания:

 1. Свидетелство за правоспособност „Машинист на ПСМ“;
 2. Опит при работа с ПСМ – минимум 1 година;
 3. Познаване на методите на работа с багери;
 4. Отговорност, организираност, способност за работа в екип и придържане към правилата на организация на работа и безопасност на труда;
 • Технически ръководители

            Основни задължения:

 1. Създава цялостната организация на строителния процес на съответния обект;
 2. Възлага, координира и контролира изпълнението на плановите задания и качеството на работата от работниците и подизпълнителите на обекта;
 3. Разработва линейни графици и календарни планове;
 4. Изготвя наряди, количествени сметки, Акт образец 19;
 5. Изготвя заявки за техника, строителни материали и работна ръка за съответния обект;
 6. Упражнява контрол и организация на кадровия ресурс и механизация на строителната площадка;
 7. Детайлно познава техническата документация за обекта – работни чертежи, комплексни и мрежови графици, утвърдения производствен план;
 8. Работа с техническа документация на обекта;
 9. Контролира спазването на технологичната последователност на строителните процеси;
 10. Отговаря за повереното му имущество.
 11. Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита;
 12. Извършва и други функции и задачи по възлагане от работодателя;

            Изисквания:

 1. Висше образование /специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Мостови съоръжения“ или „Високо строителство“/ или средно специално образование.
 2. Професионален опит на подобна позиция.
 3. Познания при разчитане и изготвяне на строителна и проектна документация;
 4. Познаване на действащата нормативна база в областта на строителството;
 5. Отлична компютърна грамотност.
 6. Много добри организационни, ръководни и комуникационни умения.
 7. Отговорност, организираност, способност за работа в екип и придържане към правилата на организация на работа и безопасност на труда;
 • Кофражисти

            Основни задължения:

 1. Извършва всички видове работи кофражни работи, включително подготвителни, спомагателни и обслужващи дейности;
 2. Работи с преносими електро инструменти и приспособления, поддържа ги в изправен вид;
 3. Измерва, изчислява и изработва всички видове шаблони за кофражни работи с необходимите основни и спомагателни материали, спазвайки нормите за извършване на работа;
 4. Запълва кофражи с бетон и декофрира;
  Извършва и други функции и задачи по възлагане от работодателя;

            Изисквания:

 1. Подходящо образование или квалификация;
 2. Професионален опит на длъжността се счита за предимство;
 3. Отговорност, организираност, способност за работа в екип и придържане към правилата на организация на работа и безопасност на труда;
 • Арматуристи

            Основни задължения:

 1. Извършва всички видове работи по монтаж на заготвена арматура, включително подготвителни, спомагателни и обслужващи дейности;
 2. Участва в пренасянето на готовата фасонирана арматура и подреждането на арматурата;
 3. Привързва прътите на кофража;
 4. Завързва пръти и снажда стойки при отделни видове работи – греди, плочи, колони и др. съгласно изискванията;
 5. Огъва краищата на арматурата, изрязва, връзва и подготвя за бетониране;
 6. Извършва и други функции и задачи по възлагане от работодателя;

            Изисквания:

 1. Подходящо образование или квалификация;
 2. Професионален опит на длъжността се счита за предимство;
 3. Отговорност, организираност, способност за работа в екип и придържане към правилата на организация на работа и безопасност на труда;
 • Строителни работници

            Основни задължения:

 1. Подпомага кофражисти, арматуристи и други квалифицирани работници при извършване на всички видове работи.
 2. Извършва и други функции и задачи по възлагане от работодателя;

            Изисквания:

 1. Подходящо образование или квалификация;
 2. Професионален опит на длъжността се счита за предимство;
 3. Отговорност, организираност, способност за работа в екип и придържане към правилата на организация на работа и безопасност на труда;

За повече информация на телефони 0887 935443 и 0884 900454 или на място в офисите на фирмата на адрес „Ремонтно-складова база”, с. Зелен дол, община Благоевград

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите