ОБЯВА

 в Новини

 

до заинтересованите лица и обществеността

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ВЪЗЛОЖИТЕЛ   „АГРОМАХ ПРОДАКШЪН“  ЕООД, ЕИК:202360839, със седалище и адрес на управление : област Благоевград, община Благоевград, село Бело поле – Производствена база на Грома Холд, пощ. код 2709, Промишлена зона АГРОМАХ тел. 0882  332233, 0886 650 066 ; е-mail: office@agromah.bg;

съобщава

на всички заинтересовани лица и обществеността, че има инвестиционно предложение за Използване на увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производството на бетонни смеси на територията на съществуваща работна площадка в имот с идентификатор 03664.20.32, по КККР на село Бело поле, общ .Благоевград, обл. Благоевград.

Местоположение:

имот с идентификатор 03664.20.32 по КККР на с. Бело поле, общ. Благоевград, обл. Благоевград

Кратко описание на инвестиционното предложение:

„АГРОМАХ ПРОДАКШЪН“ ЕООД няма да извършва промяна на процеса за производство на бетон. Единствено допълнително се вкарва в производство пепелината. За целта не е необходимо  изграждане на нови съоръжения или промяна на съществуващата инфраструктура на възлите, като същата се внедрява в производството на бетони, като необходима съставка (суровина) и така  класифицирания отпадък, предвид утвърдената технология за производство на бетон, няма да се изгаря, а ще се внедрява, като суровина в производството на бетона.

За контакти:

инж.  Красимир Грънчаров, тел. 0882 332 233.
Адрес: с.Бело поле 2709,  Община Благоевград, Промишлена зона АГРОМАХ.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Благоевград с адрес:
Благоевград 2700, ул. „Свобода“ №1, e-mail: office@riosvbl.org , тел. тел. (073) 81 80 81;

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите