Грома Холд разполага със собствена сертифицирана и акредитирана лаборатория за изпитване и анализ на строителни материали. Лабораторията е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Строителната лабораторията е оборудвана с най-съвременните уреди и апарати и разполага с висококвалифицирани специалисти, осигуряващи качествено извършване на всички видове изпитвания и вземане на проби на инертни материали, асфалтови смеси, строителни почви и др.

 

Продукти, обект на изпитвания

1. Добавъчни материали за пътни настилки, основи и бетон
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
1.1 Зърнометричен състав БДС EN933-1
AASHTO T 27
1.2 Съдържание на зърна с размери
< 0,063mm
< 0.075
БДС EN933-1
AASHTO T 11
АSТМ C 117
1.3 Отмиваеми частици БДС EN12620 /НA
1.4 Съдържание на бучки глина и др. чужди примеси BS 812 – 1
БДС EN12620 /НA
1.5 Модул на финност БДС EN 12620
1.6 Модул на едрината БДС EN12620 /НA
1.7 Съдържание на натрошени зърна БДС EN933-5
БДС173
1.8 Индекс на плоските зърна БДС EN933-3
1.9 Коефициент на формата БДС EN933-3
1.10 Съдържание на продълговати и плоски зърна БДС EN12620 /НA
1.11 Пясъчен еквивалент AASHTO T176
БДС EN 933-8
1.12 Оценяване за финост – метод метиленово синьо БДС EN 933-9
1.13 Устойчивост на износване – коеф. Micro Deval БДС EN 1097-1
1.14 Устойчивост на дробимост – kоеф. Los Angeles БДС EN 1097-2
1.15 Устойчивост на дробимост при статично натоварване БДС EN12620 /НA
1.16 Устойчивост на полируемости повърхностна изтриваемост БДС EN 1097-8
1.17 Загуба на маса при определяне устойчивост при замразяване и размразяване БДС EN 1367-1
БДС EN12620 /НA
1.18 Устойчивост в разтвор на натриеф сулфат AASHTO T 104
БДС EN12620 /НA
1.19 Устойчивост в разтвор на магнезиев сулфат БДС EN 1367-2
1.20 Насипна плътност, празнини БДС EN 1097-3
1.21 Плътност на зърната БДС EN 1097-6
1.22 Абсорбция БДС EN 1097-6
1.23 Специфична плътност AASHTO T 84
AASHTO T 85
1.24 Обемопостоянство съсъхване БДС EN 1367-4
1.25 Съдържание на слюда БДС EN12620 /НA
1.26 Сцепление на минерален материал с битум БДС 11685
БДС EN 12697-11
1.27 Калифорнийски показател за носимоспособност AASHTO T193
БДС EN 13286-47
1.28 Максимална суха плътност Проктор AASHTO T180
БДС EN 13286-2
1.29 Съдържание на вода БДС EN 1097-5
БДС EN 13286-46
1.30 Показател на пластичност Наредба № 1:2000 и изменение и допълнение от 20.12.2005
Приложение №17
AASHTO T 90
1.31 Граница на протичане Наредба № 1:2000 и изменение и допълнение от 20.12.2005
Приложение №16
AASHTO T 89
2. Минерално брашно
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
2.1 Зърнометричен състав БДС EN933-10
AASHTO T 37
2.2 Съдържание на вредни финни съставки БДС EN 933-9
2.3 Съдържание на вода БДС EN 1097-5
2.4 Обемна плътност БДС EN 1097-3
2.5 Индекс на пластичност ASTM D 4318
2.6 Празнини БДС EN 1097-4
3. Асфалтови смеси
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
3.1 Определяне на разпределението на размера на частиците БДС EN 12697-2
3.2 Съдържание на разтворимо свързващо вещество AASHTO T 164
БДС EN 12697-1
3.3 Обемна плътност БДС EN 12697-6
AASHTO T 166
3.4 Индиректна якост на опън БДС EN 12697-23
3.5 Чувствителност на асф. пробно тяло към вода БДС EN 12697-12
3.6 Определяне размера на асф. пробно тяло БДС EN 12697-29
3.7 Определяне на максимална плътност AASHTO T 209
БДС EN 12697-5
3.8 Съдържание на въздушни пори БДС EN 12697-8
3.9 Стабилитет/устойчивост изпитване по Маршал ASTM D 1559
БДС EN 12697-34
3.10 Условна пластичност ASTM D 1559
БДС EN 12697-34
3.11 Температура БДС EN 12697–13
4. Битуми
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
4.1 Пенетрация БДС EN 1426
AASHTO T 49
4.2 Температура на омекване по метод „пръстен топче” AASHTO T 53
БДС EN 1427
4.3 Дуктилитет AASHTO T 51
4.4 Индиректна якост на опън БДС EN 12697-23
5. Бетонови смеси
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
5.1 Слягане БДС EN 12350-2
5.2 Изпитване по Vebe БДС EN 12350-3
5.3 Плътност БДС EN 12350-6
6. Бетон
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
6.1 Якост на натиск БДС EN 12390-3
6.2 Якост на огъване БДС EN 12390-5
6.3 Якост на опън БДС EN 12390-6
6.4 Плътност БДС EN 12390-7
6.5 Водонепропускливост БДС EN 12390-8
6.6 Вероятна якост БДС EN 12504-2
6.7 Мразоустойчивост БДС EN 206-1 /НA
7. Цимент
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
7.1 Якост БДС EN 196-1
7.2 Време на свързване БДС EN 196-3
7.3 Обемопостоянство БДС EN 196-3
8. Строителни почви
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
8.1 Водно съдържание БДС 644
AASHTO T 191
8.2 Зърнометричен състав, коефициент на разнозърност AASHTO T 88
БДС 2762
8.3 Съдържание на частици преминали през сито 0,075 mm БДС 2762
8.4 Показател на пластичност Наредба №1:2000 и изменение и допълнение от 20.12.2005, Приложение №17
AASHTO T90
8.5 Граница на протичане Наредба №1:2000 и изменение и допълнение от 20.12.2005, Приложение №16
AASHTO T89
8.6 Атербергови граници БДС 648
8.7 Специфична плътност БДС 646
8.8 Максимална плътност на скелета при оптимално водно съдържание БДС 17146
БДС 3214
AASHTO T 180
8.9 Обемна плътност БДС 647
8.10 Обемна плътност на скелета БДС 647
8.11 Стойност на коефициент за носимоспособност CBR Наредба №1:2000 и изменение и допълнение от 20.12.2005, Приложение №19
AASHTO T193
9. Земни и скални насипи и основи
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
9.1 Еластичен модул БДС 15130
9.2 Деформационен модул БДС 15130
9.3 Обемна плътност в естествено състояние БДС 647
Методика за определяне на обемна плътност на място чрез заместващ пясък
AASHTO T 191
9.4 Обемна плътност на скелета БДС 647
Методика за определяне на обемна плътност на място чрез заместващ пясък
AASHTO T 191
10. Асфалтови настилки
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
10.1 Размери на асфалтово пробно AASHTO T 166
БДС EN 12697–36
10.2 Плътност и коефициент на уплътнение AASHTO T 230
10.3 Максимален просвет под лата БДС EN 13036-7
11. Бетонови елементи
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
11.1 Размери
– павета
– плочи
– бордюри
БДС EN 1338
БДС EN 1339
БДС EN 1340
11.2 Якост на опън при разцепване БДС EN 1338
11.3 Водопоглъщане
– павета
– плочи
– бордюри
БДС EN 1338
БДС EN 1339
БДС EN 1340
11.4 Якост на опън при огъване
– плочи
– бордюри
БДС EN 1339
БДС EN 1340

Вземане на проби (извадки)

# Наименование на продукта Метод за вземане на проби извадки
1. Материали добавачни за пътни настилки, основи и бетон Изпитвания за определяне на основните характеристики на скалните материали. Част-1 Методи за вземане на проби.- БДС EN 932–1
Изпитвания за определяне на основните характеристики на скалните материали . Част –2 методи за редуциране на лабо-раторни проби .-БДС EN 932-2
Стандартни методи за вземане на проба от минерални материали.
AASHTO T 2
2. Брашно минерално за асфалтови смеси Брашно минерално за асфалтови смеси-вземане на проба – БДС 2880
Стандартен метод за пресевен анализ на проба от минерално брашно. Правила за вземане на проба – AASHTO T 37
3. Асфалтови смеси Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси, Част 27. Вземане на проби БДСEN12697-27
Стандартни методи за вземане на проба от асфалтови смеси – AASHTO T 168
4. Битуми Битуми нефтени. Правила за вземане на средна проба – AASHTO T 40
Вземане на проби от битумни свързващи вещества –
БДС EN58
5. Почви строителни Стандартни методи за вземане на проба от минерални материали – AASHTO T 2
Изпитвания за определяне на основните характеристики на скалните материали. Част-1. Методи за вземане на проби – БДС EN 932–1
6. Бетон Изпитване на бетонна смес.- БДС EN 12350–1 Част 1 Вземане на проба
Бетон. Контрол и оценка на якостта.- БДС 9673
Изпитване на втвърден бетон – БДС EN 12390-2 Част 2. Изготвяне и отлежаване на пробни тела за изпитване
7. Цимент Методи за изпитване на цимент – БДС EN 196-7 Част 7. Методи за вземане и подготовка на проби за изпитване от цимент.
8. Асфалтови настилки Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси Част 27. Вземане на проби. БДСEN12697-27
9. Бетонови елементи БДС EN 1338; БДС EN 1339; БДС EN 1340 – бетонови блокчета; плочи; бордюри. Технически изисквания. Методи за изпитване.
страница 1 от 5

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите