Грома Холд разполага със собствена акредитирана лаборатория за изпитване и анализ на строителни продукти. Скални материали, Фин пълнител, Асфалтови смеси, Битуми, Бетонови смеси, Бетон, Цимент, Почви строителни, Земни и скални насипи и основи, Пътни настилки, Бетонови елементи, Хидроизолации, Несвързани смеси и Хидравлично свързани смеси.

Строителна изпитвателна лаборатория към “ Грома Холд“ ЕООД е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от ИА БСА с рег. №270 ЛИ. Лабораторията е оборудвана с най-съвременните уреди и апарати и разполага с висококвалифицирани специалисти, осигуряващи качествено извършване на всички видове изпитвания и вземане на проби .

 

Продукти, обект на изпитвания

1. Скални материали
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
1.1 Зърнометричен състав БДС EN 933-1:2012
1.2 Съдържание на фина фракция БДС EN 933-1:2012
1.3 Процентно съдържание на зърна с раздробени и натрошени повърхности

    • процент на натрошени или раздробени зърна;
    • процент на изцяло натрошени или раздробени зърна;
    • процент на заоблени зърна;

процент на изцяло заоблени зърна

БДС EN 933-5:2000
1.4 Общ индекс за плоски  зърна БДС EN 933-3:2012
1.5 Коефициент на формата БДС EN 933-4:2008
1.6 Пясъчен еквивалент БДС EN 933-8:2012+A1:2015
1.7 Стойност на метиленово синьо БДС EN 933-9:2022
1.8 Коефициент – Micro Deval БДС EN 1097-1:2011
1.9 Коефициент – Los Angeles БДС EN 1097-2:2020
1.10 Устойчивост на дробимост БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021, приложение NA.Q
1.11 Загуба на маса при циклично замразяване, размразяване БДС EN 1367-1:2007
1.12 Магнезиево-сулфатна стойност БДС EN 1367-2:2009
1.13 Плътност в насипно състояние. Процент на празнините. БДС EN 1097-3:2000
1.14 Плътност на зърната БДС EN 1097-6:2022, т.7, т.8, т.9, Приложение А, Приложение В
1.15 Абсорбция на вода БДС EN 1097-6:2022, т.7, т.8, т.9, Приложение В
1.16 Сцепление на минерален материал с битум (степен на покритие с битум) БДС EN 12697-11:2020, т.7
1.17 Калифорнийски показател за  носимоспособност (CBR) БДС EN 13286-47:2022
1.18 Максимална плътност на скелета. Оптимално водно съдържание. БДС EN 13286-2:2011
1.19 Съдържание на вода БДС EN 1097-5:2008
1.20 Граница на пластичност
Границата на източване. Показател на пластичност.
AASHTOT 90
Наредба № РД-02-20-2ДВ 79/2018
•Приложение № 16 към чл. 160, т. 3*
БДС EN ISO 17892-12:2019
1.21 Границата на протичане AASHTO T 89
Наредба № РД-02-20-2 ДВ 79/2018
•Приложение № 15 към чл. 160, т. 3*
БДС EN ISO 17892-12:2019,  т. 5.4
1.22 Съдържание на хумус БДС EN 1744-1:2009+A1:2012
1.23 Процент на леки частици БДС EN 1744-1:2009+A1:2012
2. Фин пълнител
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
2.1 Зърнометричен състав БДС EN 933-1:2012
2.2 Стойност на метиленово синьо БДС EN 933-9:2009+А1:2013
2.3 Съдържание на вода БДС EN 1097-5:2008
2.4 Плътност в насипно състояние.
Процент на празнините.
БДС EN 1097-3:2000
2.5 Празнини във фин пълнител БДС EN 1097-4:2008
2.6 Плътност на частиците БДС EN 1097-7:2008
3. Асфалтови смеси
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
3.1 Зърнометричен състав БДС EN 12697-2:2015+А1:2019
3.2 Съдържание на разтворимо свързващо вещество БДС EN 12697-1:2020
3.3 Обемна плътност БДС EN 12697-6:2020
3.4 Индиректна якост на опън БДС EN 12697-23:2018
3.5 Чувствителност на асфалтово пробно тяло към вода БДС EN 12697-12:2018, метод A
3.6 Размери на асфалтово пробно тяло БДС EN 12697-29:2020
3.7 Максимална плътност БДС EN 12697-5:2019
3.8 Съдържание на въздушни пори БДС EN 12697-8:2019
3.9 Устойчивост БДС EN 12697-34:2020
3.10 Условна пластичност БДС EN 12697-34:2020
3.11 Оттичане на свързващо вещество БДС EN 12697-18:2017, т.2
3.12 Температура БДС EN 12697-13:2018
3.13 Съдържание на пори в минералния материал БДС EN 12697-8:2019
3.14 Съдържание на пори в минералния материал, запълнени с битум БДС EN 12697-8:2019
4. Битуми
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
4.1 Пенетрация БДС EN 1426:2015
4.2 Температура на омекване БДС EN 1427:2015
4.3 Еластично възстановяване БДС EN 13398:2018
4.4 Пламна температура БДС EN ISO 2592:2017
4.5 Устойчивостта на втвърдяване по Метод RTFOT:
– запазена пенетрация при 25 оС
– промяна на температурата на омекване
– промяната на масата
БДС EN 12607-1:2014
4.6 Температурата на счупване по Fraass БДС EN 12593:2015
4.7 Стабилност при съхранение. Разлика в температурата на омекване на горен и долен слой БДС EN 13399:2018
4.8 Плътност БДС EN 15326:2007+A1:2009
4.9 Разтворимост БДС EN 12592:2014
4.10 Енергия на деформация по метод  принудителна пластичност БДС EN 13589:2018
5. Бетонови смеси
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
5.1 Слягане БДС EN 12350-2:2019
5.2 Слягане по Vebe БДС EN 12350-3:2019
5.3 Плътност БДС EN 12350-6:2019
6. Бетон
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
6.1 Якост на натиск БДС EN 12390-3:2019
6.2 Якост на опън при огъване БДС EN 12390-5:2019
6.3 Якост на опън при разцепване БДС EN 12390-6:2009
6.4 Плътност БДС EN 12390-7:2019
6.5 Дълбочина на проникване на  вода под  налягане БДС EN 12390-8:2019
6.6 Оценяване на характеристичната якостта на натиск на място БДС EN 13791/NА
6.7 Мразоустойчивост чрез директно замразяване и размразяване:

  • Относителна загуба на маса;

Относителна загуба на якост;

БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021, приложение NA.O
7. Цимент
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
7.1 Якост

БДС EN 196-1:2016

7.2 Време на свързване

БДС EN 196-3:2016

7.3 Обемопостоянство

БДС EN 196-3:2016

7.4 Стандартна консистенция

БДС EN 196-3:2016

8. Строителни почви
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
8.1 Зърнометричен състав AASHTO T 88:2020
8.2 Съдържание на фина фракция БДС EN 933-1:2012
8.3 Граница на пластичност
Граница на източване. Показател на пластичност.
БДС EN ISO 17892-12:2019
AASHTO T90-00/2020/
Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018
•Приложение № 16 към чл. 160, т. 3*
8.4 Граница на протичане БДС EN ISO 17892-12:2019
-Метод казагранде (Casagrande)
AASHTO T 89-13 (2021)
Наредба № РД-02-20-2 ДВ 79/2018
•Приложение № 15 към чл. 160, т. 3
8.5 Максимална плътност на скелета  при оптимално водно съдържание БДС 17146:1990
8.6 Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR) БДС EN 13286-47:2022
9. Земни и скални насипи и основи
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
9.1 Еластичен модул

БДС 15130:1980

9.2 Деформационен модул

БДС 15130:1980

9.3 Отношение на деформационни модули

БДС 15130:1980

9.4 Обемна плътност на скелета по метод чрез заместващ пясък Наредба № РД-02-20- 2 ДВ 79/2019
•Приложение № 18*
10. Пътни настилки
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
10.1 Дебелина на асфалтов пласт БДС EN 12697–36:2022, т. 6.1
10.2 Степен на уплътняване

БДС EN 12697-9:2004

10.3 Неравности на повърхностостта на настилката

БДС EN 13036-7:2004

10.4 Обемна плътност на асфалтово пробно тяло (ядка)

БДС EN 12697-6:2020

10.5 Условна сравнителна плътност БДС EN 12697-9:2004
11. Бетонови елементи
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
11.1 Размери
– павета
– плочи
– бордюри
БДС EN 1338:2005/AC:2006 т.6.3.8.1
БДС EN 1339:2005/AC:2006 приложение С
БДС EN 1340:2005/AC:2006 приложение С
11.2 Якост на опън при  разцепване БДС EN 1338:2005/AC:2006 т.6.3.8.3
11.3 Водопоглъщане
– павета
– плочи
– бордюри
БДС EN 1338:2005/AC:2006 приложение Е
БДС EN 1339:2005/AC:2006 приложение Е
БДС EN 1340:2005/AC:2006 приложение Е
11.4 Якост на опън при огъване
– плочи
– бордюри
БДС EN 1339:2005/AC:2006 т. 5.3.3
БДС EN 1340:2005/AC:2006 т. 5.3.3
12. Хидроизолации
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
12.1 Адхезионна якост при натоварване на опън ASTM D 7234:2021
13. Несвързани смеси
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)

13.1

Зърнометричен състав

БДС EN 933-1:2012

13.2

Съдържание на фина фракция

БДС EN 933-1:2012

13.3

Съдържание на вода

БДС EN 1097-5:2008

13.4

Максимална обемна плътност на скелета. Оптимално водно съдържание

БДС EN 13286-2:2011
БДС 17146:1990

13.5

Калифорнийски показател за носимоспособност

БДС EN 13286-47:2012

13.6

Магнезиево-сулфатна стойност

БДС EN 1367-2:2009

13.7 Граница на пластичност
Граница на източване. Показател на пластичност.
AASHTO T90-00/2020/
Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018
•Приложение № 16 към чл. 160, т. 3*
БДС EN ISO 17892-12:2019

13.8

Граница на протичане

AASHTO T 89 2021
Наредба № РД-02-20-2 ДВ 79/2018
•Приложение № 15 към чл. 160, т. 3
БДС EN ISO 17892-12:2019  т. 5.4
14. Хидравлично свързани смеси
# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване (стандарт / валидиран метод)
14.1 Зърнометричен състав БДС EN 933-1:2012
14.2 Съдържание на вода БДС EN 1097-5:2008
14.3 Максимална обемна плътност на скелета.
Оптимално водно съдържание
БДС EN 13286-2:2011
БДС 17146:1990
14.4 Якост на натиск БДС EN 13286-41:2022
14.5 Време за полагане (период на обработваемост) БДС EN 13286-45:2004
14.6 Калифорнийски показател за носимоспособност БДС EN 13286-47:2022
14.7 Показател за моментна носимоспособност БДС EN 13286-47:2022
14.8 Линейно набъбване БДС EN 13286-47:2022
14.9 Обемна плътност на скелета по метод чрез заместващ пясък Наредба № РД-02-20-2, Приложение № 18
14.10 Степен на уплътнение Наредба № РД-02-20-2, Приложение № 18

Вземане на проби (извадки)

# Наименование на продукта Метод за вземане на проби извадки
1. Скални материали БДС EN 932-1:2000 т. 8.8
2. Фин пълнител БДС EN 932-1:2000, т. 8.9
3. Асфалтови смеси БДС EN12697-27:2017 т. 4.1
4. Битуми БДС EN 58:2012 т. 8.2.2, фиг. 11
5. Почви строителни БДС EN 932-1:2000 т. 8.8
6. Бетонни смеси БДС EN 12350-1:2019
7. Цимент БДС EN 196-7:2008 т.6.3, приложение А, фиг. А.1
8. Пътни настилки БДС EN 12697-27:2017 т.4.7
9. Бетонови елементи БДС EN 1338:2005/AC:2006
БДС EN 1339:2005/AC:2006
БДС EN 1340:2005/AC:2006
Документи
Жалби Управление на жалби Политики Лист за обратна връзка
Заявка за пробовземане
Адрес за връзка: t.mirchev@gromahold.bg
office@gromahold.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите